مطالب مرتبط با کلید واژه

Egyptian Aziz


مجلد شانزدهم: موسی (ع) و بنی اسرائیل

مجلد شانزدهم: موسی (ع) و بنی اسرائیل

مجلد فوق شامل ۵ کتاب است: کتاب ۲۱: بنی اسرائیل - دومین دودمان فرزندان ابراهیم (ع) ** کتاب ۲۲: زندگانی یعقوب و یوسف (ع) ** کتاب ۲۳: زندگانی موسی (ع) ** کتاب ۲۴: بنی اسرائیل تحت رهبری موسی (ع) ** کتاب ۲۵: تاریخ طولانی جرایم یهود ** کتاب ۲۶: زندگانی داود و سلیمان، و پیامبران بنی اسرائیل ....... The above title contains: Book Twenty One: Children of Israel - Second Dynasty of Sons of Abraham (AS) ** Book Twenty Two: Jacob and Joseph (AS) ** Book Twenty Three: Life of Moses (AS) ** Book Twenty Four: Children of Israel, under Moses' Leadership ** Book Twenty Five: David and Solomon, and the Prophets of Children of Israel

ادامه مطلب