مجلد نوزدهم: تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن

۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۹:۱۵
مجلد نوزدهم: تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن

کتاب ۵۷: گفتمان های راهبردی قرآ ن - word - pdf
کتاب ۵۸: گفتمان های تعلیمی قرآ ن - word - pdf

کتاب ۵۹: گفتمان های تبلیغی قرآ ن - word - pdf

 

(Translations Waiting)

word - pdf- Book 57: Strategic Discourses of Quran

word - pdf- Book 58: Instructional Discourses of Quran

word - pdf- Book 59: Propagational Discourses of Quran

لطفاً چنانکه متن زیر در مبابل ظاهر نشد ا ینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل